Aktualności - Jean Monnet Chair „Europe 2020"

Przejdź do treści

Menu główne:

Nowa książka na temat lobbingu i organizacji biznesu w Unii Europejskiej

W połowie maja 2016 r. ukaże się nowa książka monograficzna p.t:

„Organizacje biznesu w Unii Europejskiej. Aktorzy, strategie, interesy, reguły” autorstwa
dr hab. Urszuli Kurczewskiej,  wydana przez Oficynę Wydawniczą SGH, Warszawa 2016.

Książka zawiera analizę jakościową i ilościową roli organizacji biznesu w procesie formułowania i implementacji polityk sektorowych Unii Europejskiej, w tym polityki klimatyczno-energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Głównym jej celem jest przedstawienie rosnącego znaczenia  interesariuszy ekonomicznych w procesie stanowienia prawa UE i zarządzania europejską gospodarką.

Fragment recenzji wydawniczej Prof. zw. dr hab. Krzysztofa Jasieckiego IFiS PAN:

Książka ma znaczące wartości poznawcze. Przedstawia wyniki badań o charakterze unikatowym, pionierskie w piśmiennictwie polskim, jak również w literaturze międzynarodowej zajmującej się problematyką reprezentacji interesów i lobbingu organizacji pracodawców w instytucjach Unii Europejskiej. Jej wyjątkowość polega na tym, że prezentuje najważniejsze ustalenia międzynarodowego projektu EUROLOB II, który jako pierwszy podjął ilościowe badania nad strategiami reprezentacji interesów gospodarczych w Unii Europejskiej, uwzględniające porównawczo organizacje pracodawców z Francji, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii. Do tej pory nie przeprowadzono tego rodzaju badań uwzględniających kraje Europy Centralnej, nie porównywano zasobów organizacji biznesu, ani stosowanych przez nie strategii, metod i narzędzi lobbingu. Dla wzbogacenia merytorycznej zawartości pracy, oprócz metody ilościowej bazującej na sondażu kwestionariuszowym, wykorzystuje również podejście ilościowe w postaci szczegółowej analizy dwóch studiów przypadków.

Seminarium badawcze w ramach projektu EUROLOB II

Seminarium badawcze poświęcone prezentacji wyników międzynarodowych badań porównawczych „Business interests in the European Union” (EUROLOB II) zaplanowano na 23.03.2016 w przedstawicielstwie German ZVEI w Brukseli  ( Rue Marie de Bourgogne 58, Brussels).  

Podczas seminarium Prof. Beate Kohler-Koch, dr Christine Quittkat i dr hab. Urszula Kurczewska przedstawią ostateczne wyniki analiz porównawczych strategii reprezentacji interesów krajowych i europejskich stowarzyszeń biznesu w UE. Na seminarium  omówiona zostanie realizacja badań „Impact of civil society and stakeholders on the EU Sustainable Development Strategy” prowadzonych w ramach projektu Jean Monnet Chair  “Europe 2020: The EU’s Opportunities and Challenges”.

W seminarium wezmą udział przedstawiciele organizacji biznesu, stowarzyszeń społecznych oraz instytucji UE, m.in.  
• Dagmara Maria Koska, Member of Cabinet, Maroš Šefčovič
• Adrian Harris, Director General ORGALIME
• David McAllister, Member of the European Parliament (tbc)
• Dr. Irina Michalowitz, Public Affairs Consultant, Viapublic

Cykl seminariów EUROREG

W imieniu Profesora Grzegorza Gorzelaka - Dyrektora EUROREG - Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW oraz Profesora Bohdana Jałowieckiego - Kierownika Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju, serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji seminariów EUROREG.

Aktualny program seminariów jest na stronie: http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria.

W obecnej formie seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, Polskiej Sekcji Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju.
Seminaria odbywają się w godzinach 10.00-12.00 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego).

Ogólnopolski Dzień Informacyjny na temat programu ERASMUS+

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ zaplanowano na  19 stycznia 2016 r.  (wtorek) w Centrum Konferencyjnym PGE Narodowego w Warszawie.
Spotkanie na PGE Narodowym w Warszawie to doskonała okazja, żeby dowiedzieć się jak funkcjonuje program Erasmus+, ale też możliwość rozwiązania problemów, podzielenia się wątpliwościami z ekspertami Narodowej Agencji, okazja do znalezienia inspiracji do realizacji nowych projektów. Więcej informacji na stronie: http://erasmusplus.org.pl/akademia/ogolnopolski-dzien-informacyjny/

Warsztaty:  “Młodzież w działaniu: możliwości i wyzwania”

W dniu 16.12.2015 r. odbyły się warsztaty “Młodzież w działaniu: możliwości i wyzwania” (“Youth on the Move: Opportunities and Possibilities”) prezentujące możliwości uczestnictwa studentów, młodzieży i dorosłych w unijnych programach wymiany.  Podczas warsztatów najwięcej uwagi poświęcono programowi ERSAMUS+, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i zwiększanie szans na zatrudnienie. Budżet na lata 2014-2020 wynosi prawie 15 mld euro.

W czasie warsztatów przedstawiono oferty studiów i praktyk zagranicznych oraz kursów językowych w wybranych krajach UE. Omówiono szczegółowo warunki i korzyści z uczestnictwa w programie ERASMUS+, przedstawiono konkretne propozycje wyjazdów na następny rok akademicki. Studenci, którzy już uczestniczyli w programie przedstawili swoje indywidualne historie i doświadczenia.

Więcej informacji na temat programu ERASMUS+ znajduje się w materiałach zamieszczonych poniżej.  

Debata:  „Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej?”

Dnia 25.11.2016 r, w Instytucie Socjologii UW, odbyła się debata „Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej?” na temat pozytywnych i negatywnych aspektów imigracji i napływu azylantów do UE oraz uwarunkowań terroryzmu. Studenci podzielili się na trzy grupy. Dwie grupy miały za zadanie przygotowania na podstawie raportów i ekspertyz argumentów na rzecz pozytywnych i/lub negatywnych konsekwencji  fali imigrantów i azylantów w Europie. Trzecia grupa przygotowała omówienie celów i zakresu działań w ramach walki z terroryzmem w UE.

Uczestnicy debaty w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.


******************************************************************************************
Konferencja
Coroczna konferencja Jean Monnet Conference „A Union of shared values – the role of education and civil society” organizowana przez DG ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej odbyła się w dniach 9-10.11.2015 w Brukseli.
Głównym celem konferencji była dyskusja profesorów Jean Monnet na temat wpływu rosnącej migracji w UE, dyskryminacji, wykluczenia społecznego, kryzysu finansowego i społecznego na przestrzeganie wartości i praw podstawowych. UE opiera się na systemie wartości takich jak godność człowieka, wolność, demokracja, równość, normy prawa i przestrzeganie praw człowieka, w tym praw mniejszości. Komisja Europejska wprowadziła do programu „Erasmus+” kilka przedsięwzięć, które mają promować te wartości m.in. wsparcie dla mobilności nauczycieli, studentów i uczniów, tworzenie strategicznych partnerstw i instytucji edukacyjnych, platform współpracy, a także dialogu politycznego i wspólnych projektów na temat edukacji obywatelskiej, wolontariatu i wymiany młodzieży. Konferencja jest przykładem takich działań.

Praktyki w Radzie Europy
Rada Europy oferuje każdego roku możliwość odbycia praktyk w Strasburgu, trwających od ośmiu tygodni do pięciu miesięcy. Praktyki mają miejsce w okresach: marzec - lipiec i wrzesień - styczeń.

Zakres tematyczny praktyk
Praktykanci przeprowadzają badania, przygotowują szkice raportów na posiedzenia ekspertów i szkice protokołów. Dzięki specjalnemu kursowi wprowadzającemu będą mieli okazję zapoznać się ze strukturą Rady, jej działalnością i procedurami dotyczącymi międzynarodowej współpracy.

Uprawnieni do ubiegania się o udział w praktykach
• Obywatele jednego z państw członkowskich Rady Europy.
• Praktykanci muszą znać bardzo dobrze jeden z oficjalnych języków Rady Europy (angielski lub francuski). Dobra znajomość drugiego języka jest pożądana.
• Kandydaci posiadający wyższe wykształcenie lub ukończyli trzeci rok studiów wyższych (sześć semestrów).
• Kandydaci pracujący w administracji publicznej lub firmach prywatnych, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej, pogłębić swoją wiedzę lub specjalizować się w jakiejś dziedzinie - prawnicy, ekonomiści i politolodzy.

Warunki i świadczenia
Praktykanci nie dostają zwykle wynagrodzenia. Wydatki związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają kandydaci lub sponsorujące ich instytucje.

Termin składania wniosków:
- 28 listopada 2015 r. (praktyki trwające od 7 marca do 31 lipca 2016 r.).


Konferencja
Grupa Bałtycka. Nowa wspólnota interesów w odpowiedzi na kryzys współpracy wyszehradzkiej? – konferencja organizowana przez Instytut Spraw Publicznych
17 listopada 2015, 14.00
Centrum Prasowe PAP, Bracka 6/8, Warszawa
Instytut Spraw Publicznych zaprasza na konferencję, na której zostaną zaprezentowane wyniki badań opinii publicznej w Polsce, Estonii, na Łotwie i na Litwie na temat uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu, konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, sankcji wobec Rosji oraz
czy Grupa Wyszehradzka jest w kryzysie.


Konferencja
NEW EDUCATION FORMU/FORUM NOWEJ EDUKACJI –  Bezrobocie młodzieży, a niski poziom motywacji w procesie uczenia się – konferencja organizowana przez Centrum Innowacyjnej Edukacji  

01.12.2015 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

New Education Forum /Forum Nowej Edukacji/ to międzynarodowe wydarzenie, które jest odpowiedzią zarówno na dynamiczne zmiany dotyczące rynku pracy, jak i na problemy niedostosowania oświaty do tempa zmian naszej rzeczywistości społecznej i ekonomicznej. W tym roku Forum odbędzie się w miejscu szczególnym dla nauki, wyobraźni i edukacji – w Centrum Nauki Kopernik. W czasie jego trwania będziemy poruszali najistotniejsze kwestie związane z bezrobociem młodzieży i niskim poziomem motywacji w procesie uczenia się, który jest jednym z czynników negatywnie wpływających na ich zdolność do podejmowania decyzji w sprawach najważniejszych, bo zawodowych wyborów życiowych. Naszą debatę rozpoczniemy od poznania nie tylko oczekiwań pracodawców, ale i ich wkładu w programy edukacyjne. Podsumowaniem Forum będą wnioski dotyczące nowego modelu współpracy pracodawców, nauczycieli i dyrektorów szkół jako istotnych mentorów dla młodych ludzi poszukujących swego miejsca w przyszłym, dorosłym życiu.
Więcej informacji:  http://ciedu.eu/?lang=plW ramach Festiwalu Nauki zapraszamy na wykłady otwarte:

Wykład: “Na czym polega energetyka obywatelska i prosumencka?”
20.09.2015 o godz. 14,00
Wykład w przystępny sposób analizuje czym jest energetyka obywatelska i jakie są możliwości i uwarunkowania jej rozwoju. Energetyka prosumencka rozwija się dynamicznie w całej Europie, ale w Niemczech doprowadziła  do rewolucji energetycznej. Jednak konieczna jest zmiana świadomości, postaw i zachowań dotychczasowych konsumentów energii tradycyjnej. Czy jest to możliwe także w Polsce? Jakie są główne przeszkody i bariery w upowszechnianiu wytwarzania energii przez Polaków?

Wykład: „Jak Unia Europejska wpływa na życie codzienne Polaków?”
20.09.2015 o godz. 16,00
Unia Europejska ma istotny wpływ na życie swoich obywateli, jednak rzadko kiedy dostrzegamy to. Wykład w przystępny sposób pokazuje jaki jest ten wpływ i  w których sferach naszego codziennego życia doświadczamy go. Liczne przykłady ilustrują znaczenie regulacji unijnych dla naszych powszechnych aktywności, m.in.  korzystanie z transportu publicznego i rowerowego, dostęp do Internetu, możliwość swobodnego podróżowania, pracy i edukacji na terenie Unii, oznakowanie produktów spożywczych, ich składu i zawartości, ujednolicenie ładowarek do telefonów, ostrzeżeń na paczkach papierosów etc.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego